Trwa ładowanie...
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna/y Pani/Pan, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35- 010 Rzeszów.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 799), m.in.: w celu umożliwienia korzystania z programu Ekopłatnik, który
pozwala i ułatwia wywiązać się Podmiotom korzystającym ze środowiska,
z obowiązku prawnego określonego w art. 286 Prawa ochrony środowiska.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie
17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
5. Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w związku z Pani/Pana sytuacją szczególną.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane w celu korzystania z programu Ekopłatnik.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych na postawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.