Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Deklaracja dostępności Ekopłatnika

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ekopłatnika.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część pól formularzy jest niezgodna z ustawą w zakresie opisów pól, co wynika z konieczności implementacji formularzy
w zgodności ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 2443).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki, w tym:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

 • [CTRL] oraz [+]: powiększenie widoku
 • [CTRL] oraz [-]: pomniejszenie widoku

Opera:

 • [SHIFT] oraz [+]: powiększenie widoku
 • [SHIFT] oraz [-]: pomniejszenie widoku

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: ekoplatnik@podkarpackie.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 747 66 41, 17 743 31 78 oraz 17 743 31 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzki Sąd Administracyjny
 • Adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów
 • E-mail: sekretariat@rzeszow.wsa.gov.pl
 • Telefon: 17 860 04 500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu:

- przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie
Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika. Na wysoki parter niepełnosprawny może dostać się przy pomocy platform z napędem elektrycznym zamontowanych przy schodach na poziomie niskiego parteru. Na pozostałe kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windami. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do głównej siedziby Urzędu od strony al. Piłsudzkiego można dojechać autobusami 2, 3, 7, 14, 30, 33, 34, 36, a od strony al. Cieplińskiego autobusami 0, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 45, 58, 59.

- przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie
Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków zlokalizowaną od strony parkingu. Różnicę poziomów pomiędzy parterem części niższej i wyższej niepełnosprawny może pokonać przy pomocą platformy z napędem elektrycznym, którą zamontowano przy schodach. Na pozostałe kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windą. Na parterze urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do tej siedziby można dojechać tymi samymi autobusami co do głównej siedziby gdyż ona znajduje się około 350 metrów za główną siedzibą wzdłuż al. Cieplińskiego.

- przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie
Na parkingu przed budynkiem urzędu znajduje 5 wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika od strony ulicy Lubelskiej. Na wszystkie kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się 3 windami, z których dwie usytuowane są przy wejściu głównym i jedna z nich umożliwia zjazd do części podpiwniczonej, w której znajdują się archiwa. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją przyzywową. W budynku znajdują się wydzielone zespoły pomieszczeń przeznaczonych dla jednostek podległych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego:
- biura WODGiK (wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
- biura PBGiTR (Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów rolnych w Rzeszowie)
- biura PBPP ( Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego).
Do tej siedziby Urzędu od strony ul. Lubelskiej można dojechać autobusami 5, 8, 9, 12, 13, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 51, 53.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

  W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  - możliwa jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego,
  - nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna,
  - zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  - w siedzibie przy al. Cieplińskiego jeden z portierów może pomóc w doprowadzeniu osoby do miejsca docelowego.

  Zgłaszający chęć skorzystania z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) do Urzędu, mogą uczynić to:

  1) składając w Urzędzie, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy w Urzędzie (nie dotyczy sytuacji nagłych), wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500), w pokojach nr 227, 228 w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami samorządu województwa,

  2) elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: urzad@podkarpackie.pl

  3) przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks (17) 850 17 01.

  Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM, SJM, SKOGN zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informacje dodatkowe

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny
  z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

  Wprowadziliśmy w Ekopłatniku szereg nowoczesnych udogodnień, wśród który znajdują się:

  Opisy pól formularzy

  Przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane i uporządkowane aby przemieszczanie pomiędzy nimi było wygodne
  i intuicyjne.

  Opisy alternatywne grafik i zdjęć

  Do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne.

  Powiększanie strony

  Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

  Kontrast

  Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

  Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

  Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania
  w kierunku poziomym.

  W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.